Doelstelling

Doelstelling

 De Nederlandse Historische Rally Federatie, kortweg NHRF, stelt zich ten doel om de beoefening van de kaartleessport met historische voertuigen in de ruimste zin des woords te bevorderen en zal daartoe die
initiatieven nemen en onderhouden die de belangen behartigen van organisatoren en deelnemers.

Ook zal de NHRF contacten onderhouden met zowel lokale als nationale en internationale overheden.

De NHRF ontplooit onder andere de volgende activiteiten:

  • Het opstellen en onderhouden van een Standaard Reglement (SR); Dit reglement omvat alle relevante informatie voor organisatoren en voor deelnemers, en is tevens een bron voor toetsing door overheden aan de geldende wettelijke bepalingen;
  • Controle op de organisatie van en deelname aan evenementen van organisatoren die lid zijn van de NHRF;

  • Het jaarlijks samenstellen van de nationale kalender van evenementen van aangesloten leden;

  • Bieden van een goede collectieve verzekeringsdekking voor de organisatoren van Evenementen;

De NHRF beoogt met haar activiteiten een betrouwbare partner te zijn voor alle bij de organisatie en uitvoering van de bij evenementen met historische voertuigen betrokken partijen. De NHRF beoogt daarbij tevens een richtinggevende rol te vervullen bij lopende en toekomstige discussies over veiligheid en milieubewustzijn.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!