Statuten

Statuten NHRF

De Statuten van de NHRF kunt U hier downloaden

STATUTENWIJZIGING

Heden, vijftien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Eduard Martin Bijster, notaris ter standplaats Vlaardingen: mevrouw Linda Christine Lechle-Schuuring, kantooradres: Oosthavenkade 39, 3134 NW Vlaardingen, geboren te Rotterdam op twintig december negentienhonderd acht en zestig. 

De comparante verklaarde dat de vereniging NHRF Nederlandse Historische Rally Federatie, gevestigd te Maarsbergen, hierna te noemen NHRF, in haar algemene vergadering, gehouden te Maarsbergen op negentien maart tweeduizend veertien, heeft besloten de statuten van de NHRF integraal te wijzigen en de gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte, in welke vergadering tevens is besloten om haar, comparante volmacht te verlenen om deze akte namens de NHRF te ondertekenen.

Van de notulen van deze vergadering blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift.
De comparante, verklaarde vervolgens, dat de statuten van de NHRF ingevolge gemeld besluit thans luiden als volgt:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: “NHRF Nederlandse Historische Rally Federatie”, hierna te noemen de NHRF.
2. De NHRF is gevestigd in Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Doel.

Artikel 2.
1. De NHRF stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de historische rally- en rittensport met historische voertuigen in de ruimste zin van het woord;
b. het behartigen van de belangen van de organisatoren en de beoefenaren van deze sport, dit laatste zowel in Nederland als daarbuiten. 2. De NHRF tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. Het in stand houden, ondersteunen en stimuleren van organisaties zoals omschreven in artikel 4 lid 1 ten behoeve van de:
– Organisatie en beoefening van de historische rally- of rittensport in al haar verscheidenheid;
– Officials , die bij deze sport diensten verlenen;
– Deelnemers aan de door de leden van de NHRF georganiseerde evenementen;
– Overigen die in meer of mindere mate bij de historische rally- of rittensport betrokken zijn;
b. Het stimuleren van de oprichting van rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, voor zover de beoogde activiteiten redelijkerwijs niet bij bestaande rechtspersonen kunnen worden ondergebracht, zulks ter beoordeling van het NHRF bestuur;
c. Het bevorderen van het organiseren van historische rally’s of ritten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;
d. De controle op organisatie van en deelneming aan de in sub c. van dit lid genoemde activiteiten in de ruimste zin des woords en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de organisaties, die zich met deze activiteiten bezig houden en van de deelnemers aan deze activiteiten;
e. Het bevorderen dat organisaties van en deelnemers aan de in sub c. van dit lid genoemde activiteiten de wet- en regelgeving van de landen, waarin die activiteiten plaatsvinden, zullen naleven;
f. Het bevorderen van die maatregelen die het milieu ontzien, voor zover dit verband houdt met activiteiten van (de leden van) de NHRF.
g. Het jaarlijks samenstellen van de nationale kalender voor de door de leden van de NHRF georganiseerde historische rally’s- of ritten en coördinatie van deze kalender met andere niet bij de NHRF aangesloten organisaties van historische rally’s en ritten ;
h. Het onderhouden van kontakten met andere nationale en internationale organisaties die zich bezig houden met de (historische) rally- en rittensport en het onderhouden van kontakten met overheden en andere instanties, zowel nationaal als internationaal, en het vertegenwoordigen van de belangen van leden bij die overheden en instanties;
i.. Het (doen) verlenen van algemene ondersteuning aan de leden van de NHRF;
j. Het houden en begeleiden van vergaderingen, congressen en cursussen;
k. Het organiseren van een inlichtingen- en documentatiedienst ter zake van de historische rally- of rittensport. Het publiceren van gegevens inzake de historische rally- of rittensport door middel van richtlijnen, bulletins en andere documentatie;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. De NHRF beoogt niet het maken van winst en mag geen winst onder haar leden verdelen.

 

Begripsbepalingen.

Artikel 3.
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld wordt in deze statuten verstaan onder:
– de NHRF: de in artikel 1 genoemde NHRF;
– het lid, de leden: zowel het gewone lid als het erelid, respectievelijk zowel de gewone als de ereleden;
– het bestuur: het bestuur van de NHRF;
– de algemene vergadering : de algemene vergadering van de NHRF, als orgaan van de NHRF, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
– Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
– de kascommissie: de commissie als bedoeld in lid 2 van artikel 48 van Boek 2.
2. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: per fax, per e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

 

Leden, ereleden, aanvang lidmaatschap.

Artikel 4.
1. De NHRF kent gewone leden en ereleden. Gewoon lid kunnen zijn rechtspersonen, die ten doel hebben het organiseren en/of realiseren van historische rally’s of ritten en rechtspersonen, die ten doel hebben het vertegenwoordigen van en het behartigen van de belangen van deelnemers aan historische rally’s en ritten alsmede andere belangenorganisaties.
Ereleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die wegens zeer grote verdiensten ten aanzien van de historische rally- of rittensport in het algemeen of de NHRF in het bijzonder als zodanig zijn benoemd.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die, zonder tot de NHRF te behoren, deze geldelijk steunen.

HET WORDEN VAN LID, ERELID OF DONATEUR

Artikel 5
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het NHRF bestuur. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het lidmaatschap wordt verkregen.
2. Ereleden worden als zodanig benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
3. Donateur kan men worden door aanmelding bij en toelating door het NHRF bestuur.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Doordat het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, óók als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
b. Doordat van een lid-rechtspersoon surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd;
c. door opzegging door het lid;
d. door overlijden van een erelid;
e. door opzegging door de NHRF;
f. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke beëindiging door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging -mits schriftelijk gedaan- mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen -mits schriftelijk- binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of is medegedeeld tot omzetting van de NHRF in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen, en aldus een desbetreffend besluit te zijnen aanzien buiten toepassing stellen, nadat hem een besluit tot verzwaring van zijn geldelijke verplichtingen of van andere verplichtingen die hem blijkens of krachtens deze statuten kunnen worden opgelegd of waarbij de hem bij of krachtens de statuten toegekende rechten zijn verzwaard, is medegedeeld of bekend geworden.
5. Opzegging van het lidmaatschap door de NHRF kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de NHRF kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NHRF handelt of nalaat, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de NHRF op onredelijke wijze benadeelt. b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Schorsing.

Artikel 7.
1. Het bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NHRF, of de NHRF op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden en kan deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
2. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan van de NHRF brengt zijn schorsing tevens met zich schorsing in zijn functie in dat orgaan.

Donateurs.

Artikel 8.
1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig tot de NHRF zijn toegelaten en die een eenmalige dan wel periodieke bijdrage aan de NHRF voldoen, waarvan het beloop door het bestuur wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd. Het bestuur kan de bijdragen van donateurs op verschillende bedragen vaststellen per door het bestuur vast te stellen categorie van donateurs.
2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Voorts eindigt het donateurschap door opzegging door de donateur, diens overlijden of indien de donateur een rechtspersoon is doordat deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. 3. Het bestuur kan aan donateurs rechten toekennen.

Geldmiddelen.

Artikel 9.
De geldmiddelen van de NHRF bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, de bijdragen van de donateurs, eventuele entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

Verplichtingen van de leden.

Artikel 10.
1. Leden van de NHRF zijn volledig onderworpen aan de Statuten en reglementen van de NHRF.
2. De NHRF kan bij derden of bij leden ten behoeve van de leden rechten bedingen. De NHRF kan in een voorkomend geval en ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen.
3. De NHRF kan, na vooraf gegeven toestemming van de algemene vergadering, ten laste van de leden verplichtingen met derden of met leden aangaan, welke verplichtingen door de leden moeten worden nagekomen.
4. Voor zover van toepassing gelden de in lid 4 en 5 bedoelde rechten en verplichtingen ook voor het lid tegenover de NHRF.
5. De NHRF kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de NHRF te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de NHRF, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de NHRF na te leven;
b. de belangen van de NHRF niet te schaden.

Reglementen van evenementen van leden.

Artikel 11.

Reglementen van door de leden georganiseerde evenementen mogen niet in strijd zijn met bepalingen van de NHRF, daaronder begrepen een standaardreglement, overheidsbepalingen of wetgeving.

Bestuur; samenstelling.

Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. Benoembaar zijn uitsluitend natuurlijke personen die hetzij bestuurslid zijn van een rechtspersoon-lid hetzij door een rechtspersoon-lid worden voorgedragen, waarbij de voorzitter bij voorkeur geen deel zal uitmaken van het bestuur van een rechtspersoon-lid.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd. De overige bestuurstaken worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af op de wijze als bij het Huishoudelijk Reglement wordt bepaald; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is verplicht daartoe zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Bestuur, taken en bevoegdheden.

Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de NHRF. Elke bestuurder is tegenover de NHRF gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NHRF en van alles betreffende de werkzaamheden van de NHRF, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de NHRF kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is, na verkregen toestemming van de algemene vergadering, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de NHRF zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van betalingen tot een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag. Voor het doen van betalingen die dit bedrag overschrijden, behoeft het bestuur voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
5. Het bestuur is, na verkregen toestemming van de algemene vergadering, mede bevoegd tot het ten laste van leden aangaan van verplichtingen met derden of met leden.
6. Het niet voldaan zijn aan enig vereiste gesteld in de voorgaande leden van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van bestuurders niet aan.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 14.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de NHRF in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester. 3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de NHRF binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 15.
1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen deze besluitvorming te verzetten.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
12. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt.

Algemene vergadering; bijeenroeping.

Artikel 16.

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Algemene vergadering, toegang, stemrecht.

Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de NHRF, de ereleden alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die toegang tot de vergadering hebben. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde optreden.
4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Algemene vergadering; werkwijze.

Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door het bestuur, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zo nodig na tussenstemming.
4. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 5. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

Algemene vergadering; boekjaar, jaarvergadering, kascommissie.

Artikel 19.
1. Het boekjaar van de NHRF is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de NHRF en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt in de jaarvergadering de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, tot taak hebbend het onderzoek van de stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de NHRF te geven.
5. De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 opdracht verlenen tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten. Indien een accountant is benoemd brengt hij aan het bestuur verslag uit omtrent zijn onderzoek. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring. Deze verklaring wordt door het bestuur aan de algemene vergadering overgelegd. 6. Ingeval de algemene vergadering van de bevoegdheid haar bij het vorige lid gegeven gebruik maakt, kan zij tevens bepalen dat geen kascommissie zal worden benoemd.

Statutenwijziging.

Artikel 20.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur alsmede tot vertegenwoordiging van de NHRF bevoegde bestuurders zijn tevens bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Reglementen.

Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan, behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 12, een of meer reglementen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien daaronder begrepen een Huishoudelijk Reglement, vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 22.
1. Het bepaalde in het artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de NHRF.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de NHRF.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders. Blijkt aan hen dat de schulden van de NHRF de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
4. Na de ontbinding blijft de NHRF voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de NHRF uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 
5. De NHRF houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de NHRF opgave aan de registers waar de NHRF is ingeschreven. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden NHRF moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig wordt aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de NHRF was ingeschreven.

Slot akte

Deze akte is in minuut verleden te Vlaardingen, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!